برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”

برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی
” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”
۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰

روز اول

زمان

موضوع

سخنران
۳۰/۸- ۹

ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی

۹- ۳۰/۹

افتتاحیه

۳۰/۹- ۱۱ مبانی جداسازی لرزه ای

دکترمنصور ضیائی‌فر

۱۱- ۳۰/۱۱ پذیرایی

۳۰/۱۱- ۱۳

کاربردهای جداسازی لرزه ای در طراحی و ارتقاء عملکرد سازه ها

دکترامید بهار

۱۳- ۱۴

ناهار و نماز

۱۴- ۳۰/۱۵ معرفی جداسازی لرزه ای و نحوه به کارگیری آنها در سازه ها

دکترافشین کلانتری

۳۰/۱۵-۱۶ پذیرایی
۱۶- ۳۰/۱۷ اصول و مبانی تحلیل و طراحی سازه های جدا سازی شده دکترمنصور ضیائی‌فر
روز دوم

زمان

موضوع

سخنران

۳۰/۸- ۱۰

عملکرد لرزه ای ساختمانهای مجهز به سامانه های جداساز لرزه ای

دکترافشین کلانتری

۱۰- ۳۰/۱۰

پذیرایی

۳۰/۱۰-۱۲ مروری بر رفتار لرزه ای پل های مجهز به سامانه های جداساز

دکترامید بهار

۱۲- ۳۰/۱۳

ناهار و نماز

۳۰/۱۳- ۱۵ جایگاه جداسازهای لرزه ای در بهسازی لرزه¬ای سازه های قدیمی و میراث فرهنگی دکترمنصور ضیائی‌فر
۱۵- ۳۰/۱۵ پذیرایی
۳۰/۱۵- ۱۷ پرسش و پاسخ
۱۷- ۳۰/۱۷ اختتامیه