اولین همایش “شناخت روالهای مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه ها”، سه شنبه دوم آبان ماه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
هدف از این همایش که به همت پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم برگزار شد، آموزش و ترویج روالهای مقاوم سازی و آشنایی روسا و مسوولان از روش ها، آیین نامه و دستورالعمل های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه ها، بررسی موانع موجود در این راه و نیز مقایسه دستورالعمل ۳۶۰ بهسازی لرزه ای با آیین نامه ۲۸۰۰ عنوان شد.
در این همایش مهندس “حبیب ا.. رمضانزاده”، مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص “اهمیت انجام اصولی و فنی طرح های عمرانی دانشگاه ها و راهکارهای اجرایی آن”، دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در مورد “رویکردی نوین به طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دانشگاهی”، دکتر “کامبد امینی حسینی”، رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، در زمینه “طرح جامع مدیریت خطرپذیری و بحران ساختگاه ها و سازه های دانشگاهی” و دکتر “عبدالرضا سروقدمقدم”، رییس پژوهشکده مهندسی سازه، در مورد “روالهای مقاوم سازی سازه ها، ضرورت، تحلیل، عملکرد و برنامه پیش رو” به ایراد سخنرانی پرداختند.
“بهسازی لرزه ای ساختمان های دانشگاه ها: برنامه ها، پروژه ها و مطالعات درس های مقاوم سازی لرزه ای” عنوان مطلبی بود که توسط مهندس “محمدحسین ناظر” در بخش دوم این همایش ارایه شد. همچنین در بخش دوم این برنامه، پانلی تحت عنوان “بررسی پروژه های مقاوم سازی دانشگاه ها و استفاده از دستاوردهای آنها، مشکلات، هزینه ها و ادامه راه” با حضور تعدادی از اساتید فن برگزار و در انتهای جلسه، جمع بندی و پرسش و پاسخ انجام گرفت.