سخنرانی تخصصی “برنامه ریزی شهری و مدیریت خطرپذیری در برابر سانحه زمین لرزه” روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در پژوهشگاه برگزار شد.
در این سخنرانی که توسط دکتر “ژیلا پویان”، عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران این پژوهشگاه ارایه شد و دومین سخنرانی علمی از سری جدید سلسله سخنرانی های پژوهشگاه می باشد؛ برنامه ریزی شهری به فرایند تکنیکی و سیاسی اتلاق گردید که به منظور کنترل کاربرد اراضی، طراحی هر چه بهتر محیط های شهری و بهبود سیستم حمل ونقل شهری به کار
گرفته می شود تا توسعه درست و منظم سکونتگاهها و نواحی را امکان پذیر نماید.
توسعه روشهای ارتقا و حفظ کیفیت زندگی، یافتن روشهای حفاظت از محیط طبیعی و مصنوعی، شناسایی سیاست های مربوط به برابری امکانات برای همه، توسعه برنامه های ساختاری که زندگی گروههای محروم تر و در مواردی اقلیت ها را بهبود بخشد و نیز تعیین روشهای مدیریت رشد و توسعه شهری از جمله اهداف اصلی برنامه ریزی شهری عنوان شدند.
دکتر پویان در زمینه رابطه بین توسعه شهری و آسیب پذیری در برابر زلزله گفت: توسعه نامناسب شهری شرایطی را می آفریند که رخدادهای طبیعی از جمله زلزله به سانحه تبدیل شوند.
وی افزود: با پیش بینی خطرات و پیامد های آنها در نواحی شهری می توان خسارات احتمالی را کاهش داد که برای این منظور برنامه های کاهش خسارات بطور مستمر می باید در برنامه های توسعه ادغام شوند و برنامه های اجرایی آنها نیز بطور مستمر اجرا شوند.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه مقررات ساختمانی؛ کاربرد اراضی؛ استفاده از طرح های جدید؛ حفظ هویت شهری؛ محیط مانوس شهری؛ استفاده از متخصصان بومی؛ مشارکت مردم؛ مصالح؛ مکان یابی ها، بهبود استانداردها؛ حفظ خاطره ها را از جمله موارد حائز اهمیت در خطرپذیری شهرها عنوان .کرد