پاسخ های دقیق تر بدون صرف هزینه محاسباتی بیشتر برای تحلیل های تاریخچه زمانی واقعی” عنوان سخنرانی ای بود که روز یکشنبه، ۲۳ تیرماه توسط دکتر “آرام سروشیان” در پژوهشگاه برگزار شد.
دکتر سروشیان در این سخنرانی گفت: رفتار سازه ها همواره دینامیکی است که به خصوص در مسایل لرزه ای قابل ساده سازی به رفتار استاتیکی نیست. لذا تحلیل تاریخچه زمانی و انتگرال گیری گام به گام لازمه شناخت غیر آزمایشگاهی رفتار دینامیکی است.
وی افزود: نتایج حاصل از انتگرال گیری تقریبی، و همواره متناظر هزینه محاسباتی قابل توجه است. از طرفی در تحلیل های واقعی مبتنی بر روش های تقریبی، آگاهی هر چند تقریبی ولی حتی الامکان دست بالا از تقریب لازم است.
در این ارایه با توجه به قابلیت برون یابی ریچاردسون و روشی که اخیراً برای تقریب دست بالای خطا پیشنهاد شده است، روشی برای انجام محاسبات انتگرال گیری گام به گام پیشنهاد گردید که منجر به نتایجی با دقتی بیش از محاسبات متعارف بدون هزینه محاسباتی انسانی برای مسایل خطی و با اندک هزینه محاسباتی اضافی برای مسایل غیرخطی می شود.
قابل ذکر است که دکتر آرام سروشیان عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بوده و این سخنرانی که به همت پژوهشکده مذکور انجام شد؛ از مجموعه سخنرانی های علمی این پژوهشکده بود