برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه ای سازه ها”

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” جداسازی لرزه ای سازه ها”
۲۳ – ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹

روز اول

زمان موضوع سخنران
۸- ۹ ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی
۹- ۳۰/۱۰ مبانی جداسازی لرزه ای دکترمنصور ضیائی‌فر
۳۰/۱۰- ۱۱ پذیرایی
۱۱- ۳۰/۱۲ کاربردهای جداسازی لرزه ای در طراحی و ارتقاء عملکرد سازه ها دکترامید بهار
۳۰/۱۲- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۳۰/۱۵ معرفی جداسازی لرزه ای و نحوه به کارگیری آنها در سازه ها دکترافشین کلانتری
۳۰/۱۵-۱۶ پذیرایی
۱۶- ۳۰/۱۷ اصول و مبانی تحلیل و طراحی سازه های جدا سازی شده دکترمنصور ضیائی‌فر

روز دوم

زمان موضوع سخنران
۳۰/۸- ۱۰ عملکرد لرزه ای ساختمانهای مجهز به سامانه های جداساز لرزه ای دکترافشین کلانتری
۱۰- ۳۰/۱۰ پذیرایی
۳۰/۱۰-۱۲ مروری بر رفتار لرزه ای پل های مجهز به سامانه های جداساز دکترامید بهار
۱۲- ۳۰/۱۳ ناهار و نماز
۳۰/۱۳- ۱۵ جایگاه جداسازهای لرزه ای در بهسازی لرزه¬ای سازه های قدیمی و میراث فرهنگی دکترمنصور ضیائی‌فر
۱۵- ۳۰/۱۵ پذیرایی
۳۰/۱۵- ۱۷ پرسش و پاسخ
۱۷- ۳۰/۱۷ اختتامیه