برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “
۲۹ – ۳۰تیرماه ۱۳۸۹

روز اول

زمان موضوع سخنران
۱۵/۸- ۴۵/۸ ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه
۴۵/۸- ۱۰ معرفی مؤلفه‌های کاهش خطرپذیری لرزه‌ای در محیط‌های شهری دکترکامبد امینی‌حسینی
۱۰- ۱۵/۱۱ بررسی روش‌های برآورد خسارات لرزه‌ای در مناطق شهری دکترمحمدرضا قائمقامیان
۱۵/۱۱-۳۰/۱۱ پذیرایی
۳۰/۱۱-۴۵/۱۲ بازنگری در روش‌های اطلاع رسانی- موردشناسی زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم آقای فرخ پارسی‌زاده
۴۵/۱۲- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۱۵/۱۵ امداد و نجات در مناطق زلزله زده دکتر عبدالهی
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۶ روش‌های شناسایی بافت‌های فرسوده در شهرهای لرزه‌خیز مهندس سولماز حسینیون

روز دوم

زمان موضوع سخنران
۳۰/۸- ۱۰ استراتژی¬های مقاوم سازی در جهت کاهش خسارات زلزله در شهرها دکترعباسعلی تسنیمی
۱۰-۱۵/۱۱ توسعه توابع خسارات انسانی- جانی و مدلسازی انسداد راه¬ها دکتربابک منصوری
۱۵/۱۱- ۳۰/۱۱ پذیرایی
۳۰/۱۱-۴۵/۱۲ خودامدادی محله¬ای برای کاهش پایدار خطرپذیری در برابر زلزله دکتر یاسمین ایزدخواه
۴۵/۱۲- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۱۵/۱۵ کاهش خطرپذیری در برنامه¬های بازسازی شهری دکترژیلا پویان
۱۵/۱۵- ۱۶ پرسش و پاسخ و اختتامیه