برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” زلزله
شناسی و شبکههای لرزهنگاری “
۲۴ – ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۹

روز اول

زمان موضوع سخنران
۱۵/۸- ۴۵/۸ ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه
۴۵/۸- ۱۰ زلزله شناسی (۱) دکتر غلام جوان دولویی
۱۰- ۱۵/۱۱ شناخت گسلهای فعال دکترمحمدرضا عباسی
۱۵/۱۱-۳۰/۱۱ پذیرایی
۳۰/۱۱-۴۵/۱۲ گسلهای فعال ایران دکترخالد حسامی‌آذر
۳۰/۱۱-۱۵/۱۳ بازدید از آزمایشگاه(مهندسی ژئوتکنیک و هندسی سازه)
۱۵/۱۳- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۱۵/۱۵ تئوری لرزه سنجی دکترفرزام یمینی‌فرد
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۶ آشنایی با نرم افزارهای تخصصی زلزله شناسی دکترمحمد تاتار

روز دوم

زمان موضوع سخنران
۴۵/۸- ۱۰ بررسی تغییرات دگرشکلی پوسته زمین دکترمهرداد مصطفی زاده
۱۰-۱۵/۱۱ طراحی و معرفی انواع شبکه های لرزه نگاری و شتابنگاری دکتر غلام جوان دولویی
۱۵/۱۱- ۳۰/۱۱ پذیرایی
۳۰/۱۱-۴۵/۱۲ زلزله شناسی (۲) روشهای مطالعه ساختار پوسته دکترمحمد تاتار
۳۰/۱۱-۱۵/۱۳ بازدید از مرکز شبکه لرزه نگاری باند پهن
۱۵/۱۳- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۱۵/۱۵ آشنایی با تجهیزات لرزه نگاری وشتابنگاری (عملی) دکتر یمینی فرد
۱۵/۱۵- ۱۶ پردازش سیگنال زلزله دکترمصطفی علامه‌زاده