طی حکمی از سوی دکتر” محمد کاظم جعفری” ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، روسای پژوهشکده ” زلزله شناسی “، ” مدیریت خطرپذیری و بحران ” و نیز ” مرکز پیش بینی زلزله ” تعیین گردیدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛ به موجب این حکم که در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ به امضاء رسیـده است، دکتر ” غلام جوان دولویی ” به سمت رئیس پژوهشکده زلزله شناسی، دکتر ” محمد رضا قائـم مقامیـان ” به سمت رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و دکتر ” محمد مختاری ” به عنوان رئیس مرکز پیش بینی زلزله تعیین گردیدند.