ه مناسبت هفته پژوهش، دو کارگاه “سالروز زمین لرزه بم” و “ریسک زلزله در تهران” در پژوهشگاه برگزار می شود

به مناسبت هفته پژوهش، دو کارگاه “سالروز زمین لرزه بم” و “ریسک زلزله در تهران” در پژوهشگاه برگزار می شود.
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: کارگاه های”سالروز زمین لرزه بم” و “ریسک زلزله در تهران” به ترتیب در روزهای پنجم و هفتم دیماه از ساعت ۸:۲۰ تا ۱۵:۳۰ برگزار می شود.
دکتر مهدی زارع اضافه کرد: در کارگاه “سالروز زمین لرزه بم” مساله ایمنی در برابر زلزله در ایران توسط دکتر عیاسعلی تسنیمی، تجربه مقاوم سازی مدارس ایران توسط دکتر رییسی ارایه گشته؛ و مسایل اجتماعی زلزله های ایران و تجربات بم، گسل بم و دگر ریختی های ساختاری زلزله ۱۳۸۲، تازه ترین یافته های مطالعات گسل های فعال ایران با نگاهی ویژه به زلزله بم، شبکه شتابنگاری ایران با نگاهی ویژه به زلزله بم، بررسی جنبه های زلزله شناسی بم- تازه ترین یافته های مطالعات گسل های فعال ایران با نگاهی ویژه به بم، دیرینه لرزه شناسی: روشی جدید برای پیش بینی درازمدت یک زلزله بزرگ بعدی در ناحیه تهران، مباحثی در خصوص بازنگری ویرایش چهرم استاندارد۲۸۰۰ ایران، رونمایی از تمبر روز ملی ایمنی در برابر زلزله، مقایسه ای بین خسارات در زلزله های اخیر در ایران و جهان، بهبود رفتار لرزه ای بناهای تاریخی و برنامه پنجم توسعه و توجه به مساله زمین لرزه در ایران توسط سایر اساتید داخل و خارج پژوهشگاه ارایه و مورد بررسی واقع می شوند.
رییس مرکز ملی پیش بینی زلزله خاطرنشان کرد: تهران و ضریب ایمنی در برابر زلزله، ریسک زلزله در تهران، گسل های تهران، مدلسازی واقع گرایانه خطر زلزله در تهران، پاسخ سریع و آرایه های شتابنگاری در تهران، اثرهای ساختگاه در منطقه شهری تهران، مساله جمعیت در کلان شهر تهران، بروز کردن مدل ها در شبه سازی لرزه ای خطرپذیری لرزه ای صنعت برق کشور و تجربه مشاهدات میدانی در زلزله های بزرگ اخیر در دنیا از منظر شریان های حیاتی از جمله سخنرانی هایی هستند که در کارگاه “ریسک زلزله در تهران”، در روز هفتم دی ماه ارائه می شوند.