همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” با پیام “بم را خواهیم ساخت، نه تنها بم را که ایران را” صبح روز سه شنبه، سوم دی ماه آغاز به کار کرد.
دبیر این همایش ضمن تبیین عبارت فوق در ابتدای سخنانش، هدف از برگزاری آن را در وهله نخست، مروری بر زلزله بم و خصوصیات اصلی آن که منجر به فاجعه ای بزرگ شد دانست.
دکتر حسین جهانخواه افزود: این زمین لرزه مختصات منحصر به فردی داشت که مرور دوباره آنها پس از ۱۰ سال و با فروکش کردن برخی هیجانات می تواند تصویر بهتری از مخاطرات حوادث لرزه ای و تبعات آن ارایه دهد.
وی اشاره کرد: طی برگزاری این همایش سیر تحولات حوزه لرزه ای کشور از شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری ثبت زمین¬لرزه ها تا تحولات ایجاد شده در آیین نامه ها و دستورالعمل ها از نظر سطح کمی و کیفی در طی این ۱۰ سال بررسی خواهد شد.
دکتر جهانخواه هدف نهایی و مهم¬تر برگزاری همایش مذکور را بررسی و اولویت بندی گام¬های پیش رو جهت کاهش عواقب چنین حوادثی دانست و گفت: نگاه ما در این بخش به افق ۱۴۰۴ به عنوان چشم انداز بیست ساله کشور بوده و تلاش بر آن است تا بازه زمانی ۱۲ ساله¬ی باقیمانده تا افق چشم انداز را به کمک سایر ارگان¬های ذیربط به فرصتی برای پیشرفت در حوزه ایمنی در برابر زلزله تبدیل کنیم.
دبیر همایش مذکور همنوایی سه ارگان مهم علمی کشور در حوزه زلزله یعنی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در نشان دادن اراده ای مشترک جهت کاهش مخاطرات زلزله در کشور را از خصوصیات برجسته این همایش دانسته و خاطر نشان کرد: اعتقاد ما این است که انجام کارهای بزرگ کشور جز با اراده جمعی ممکن نیست.
دکتر جهانخواه در پایان تصریح کرد: امید است این اجتماع نوید ایمنی بیشتر را برای تمام ایرانیان در جای جای کشور پهناورمان در آینده ای نه چندان دور به ارمغان آورد.