همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم؛ آموخته ها و گامهای پیش رو”
(۹۲/۱۰/۳ لغایت ۹۲/۱۰/۴)

در آستانه دهمین سالگرد رخداد زلزله بم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله همایشی چند جانبه در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریت بحران، بر اساس ارزیابی آموخته های حاصل از این رخداد و عملکردهای پس از آن تدارک دیده است. محورهای مورد نظر این همایش در راستای تدوین و تحقق راهبردهای ۱۲ ساله کاهش خطر پذیری لرزه ای در سطح منطقه (۱۳۹۲ – ۱۴۰۴) خواهد بود.