lab_Reactionwall

قاب عکس العمل ثابت Reaction Frame Fixed

lab_Reactionwall
قاب عکس العمل ثابت Reaction Frame Fixed
قاب عکس العمل ثابت Reaction Frame Fixed بعنوان تکیه‌گاه انجام آزمایش‌های خاص بکار می رود این قاب می‌بایست مقاومت لازم را برای ایجاد تکیه گاهی بدون تغییر شکل برای بارمورد استفاده در آزمایش را داشته باشد. قاب عکس‌العمل موجود شامل دو قاب تکی به هم متصل می‌باشد که هر کدام بصورت مستقل توانایی انجام آزمایش‌ها را دارند. هر یک از این قاب‌ها برای ۷۵ تن نیروی محوری در وسط ستون و ابعاد داخلی ۵٫۳۴ متر و ارتفاع ۴ متر طراحی و ساخته شده‌اند که نسبت به یکدیگر ۱٫۲۰ متر فاصله دارند این قابها با تکیه گاه‌های جانبی در طرفین به خوبی مهار شده‌اند. و با بلت‌های مناسب به کف قوی نصب گردیده و با تعبیه سوراخهایی با فواصل ۱۲ سانتیمتر، شبکه‌ای از سوراخ روی بال داخلی تیر و ستون بوجود آمده که می‌توان هر نمونه‌ای را به راحتی برای آزمایش نصب نمود. توانایی استفاده از ترکیب دو قاب فوق برای آزمایش‌های تمام مقیاس با نیرویی بیشتر از نیروی طراحی یک قاب، وجود دارد و طرح توسعه آن در حال انجام است.