بهبود رفتار قابهای فولادی توسط حرکت گهواره ایوتسلیم المانها در پای ستونها