ارائه الگوریتم مناسب برای شناسایی پارامترهای دینامیکی ساختمانها با استفاده از ارتعاشات ناشی از زلزله و ارتعاشات محیطی