ارائه روشی تقریبی برای انتگرال گیری مستقیم گام به گام با گام های بزرگ تر از گام زمانی تحریک