ارائه روش بهبود یافته تفاضل محدود برای شبیه سازی سطح آزاد در مدلسازی عددی انتشار امواج لرزه ای