ارائه روندی جدید برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به منظور کاربرد در استانداردها و آیین نامه های لرزه ای