ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک راه های درون شهری با تاکید بر پارامترهای فیزیکی و اجتماعی