ارائه مدل تحلیلی برای درنظرگیری اثر موضعی و کلی میانقاب توپر در سازه های ساختمانی