ارائه مدل های مبنا و تهیه بانک اطلاعات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت صحت سنجی شبیه سازی های عددی رفتار دینامیکی مخازن