تعیین مدول برشی ومیرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع دربارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش