ارزیابی رفتار دینامیکی پلهای طویل تحت تحریکات چند تکیه گاهی در حوزه نزدیک