ارزيابی رفتار ديناميكی پلهای طويل تحت تحريكات چند تكيه گاهی در حوزه نزديك