ارزیابی کفایت و نیاز به اندازه گام زمانی رایج پیشنهاد شده برای تحلیل دینامیکی غیرخطی