ارزيابی كفايت و نياز به اندازه گام زمانی رايج پيشنهاد شده برای تحليل ديناميكی غيرخطی