ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود جهت ارائه طرح بهسازی آن ( مطالعه نمونه)