ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار