ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار زاگرس و مناطق همجوار