ارزیابی عملکرد وال پست و میلگرد بستر در دیوارهای غیرسازه‌ای و ارائه دیتل‌های اجرایی مناسب در جهت بهبود عملکرد این اجزاء