ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثراز دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله