استخراج تحریک ورودی و شناسایی سیستم‌های خاک-سازه تنها با استفاده از پاسخ ثبت شده روی سازه