استخراج توابع شکنندگی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای پست های انتقال و نیروگاه های سیکل ترکیبی