استخراج جوابهای اساسی محیط پوروالستودینامیک سه بعدی در فضای زمان با فرض تراکم ناپذیری ذرات سیال و جامد