استفاده از داده های تغییر شکلی برای برآورد خطر لرزه ای وابسته و مستقل از زمان فلات ایران