استفاده از سخت کننده های عرضی با اتصال پیچی برای طراحی و مقاوم سازی تیر ورق ها در پلهای فلزی