افزایش گام تحلیل لرزه ای به روش انتگرال گیری ضمن ایجاد پایگاه نرم افزاری برای جمع آوری تجربیات عمومی