امکان سنجی ارزیابی تغییر مکان لرزه ای دیوارهای حائل با استفاده از روشهای حدی