امکان سنجی توموگرافی لرزه ای غیرعامل به روش وارون سازی شکل موج با مطالعه موردی در فروافتادگی دهدشت