امکان سنجی و طرح یک سامانه پایشی سانحه زلزله با استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) و سنجنده های تصویر بردار اپتیکی مناسب