انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزدیک برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی براساس تلفیق مشخصات حوزه زمان و فرکانس