انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزديك برای انجام تحليل های ديناميكی غيرخطی براساس تلفيق مشخصات حوزه زمان و فركانس