انتخاب شتاب نگاشتهای حرکت قوی زمین برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی لرزه ای در سازه ها با تاثیر قابل توجه مودهای بالا