انتگرال گیری مستقیم از معادلات حرکت حاصل از زلزله با گام های بزرگتر از معمول و با ارتباط حداقل با محتوای فرکانسی پاسخ