ایجاد بانک اطلاعاتی، مطالعه‌ آماری- تحلیلی و تدوین منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی ساختمانها در زلزله سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب