برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری