برآورد خسارات مالی سیستم‌های شریان‌های حیاتی و مقایسه با بخش ساختمان با مطالعه زلزله‌های اخیر