برآورد ظرفیت باربری پی نواری مجاور شیروانی با ملاحظه شیب تنش تماس غیر یکنواخت