برآورد ظرفيت باربری پی نواری مجاور شيروانی با ملاحظه شيب تنش تماس غير يكنواخت