بررسى مقایسه اى تقاضاى لرزه اى کلیدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید)