بررسى مقايسه اى تقاضاى لرزه اى كليدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید)