بررسی الگوی خسارت با استفاده از مدل سازی حرکات توانمند زمین در نقاط با سطوح مختلف خرابی در شهر بم