بررسی الگوی خسارت با استفاده از مدل سازی حركات توانمند زمين در نقاط با سطوح مختلف خرابی در شهر بم