بررسی آزمایشگاهی وتحلیلی رفتار استاتیکی و دینامیکی رسهای مخلوط با تاکید بر تاثیر سطح دانه ها