بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر سقف مخازن ذخیره مستطیلی بتنی بر توزیع فشار هیدرودینامیک