بررسی آماری الگوهای لرزهای پیش از زلزله های بزرگ فلات ایران به منظور استفاده در پیش بینی میان مدت زلزله