بررسی اثرات ساختگاه در زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ با استفاده از شبکه لرزه نگاری موقت